NORJALAINEN METSÄKISSA RY:N SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Norjalainen metsäkissa ry ja kotipaikkana on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa norjalaisen metsäkissan kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia näistä kissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


- harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja kustannustoimintaa
- järjestää kissanäyttelyitä
- ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin
kissajärjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta,
harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan.

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto r.y:n ja sen kautta Federation Internationale Feline'n (FIFE) kulloinkin voimassa olevia yleisiä
sääntöjä ja määräyksiä.


3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki norjalaisesta metsäkissasta kiinnostuneet henkilöt.


Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen muu jäsen on varsinainen jäsen. Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Varsinaiset- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt
rotukissatyötä. Kunniajäseneksi kutsumista voi ehdottaa kuka tahansa yhdistyksen jäsenistä. Ehdotus raukeaa, ellei 3/4 läsnäolevista
jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsenten ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua.

Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin päästä
takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa. Yhdistyksen jäsenposti lähetetään vain jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille, ei
takautuvasti.

Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan huomattavasti halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai
jonka lemmikkieläinten pito katsotaan selkeästi hyvän tavan vastaiseksi, voi hallitus erottaa, jos 2/3 täysilukuisen hallituksen
jäsenmäärästä sitä vaatii. Erottamispäätös tehdään kuitenkin vasta sitten, kun asianomaiselle ensin on annettu kirjallinen varoitus ja
vain siinä tapauksessa, ettei siitä ole ollut apua. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle varattava tilaisuus
selityksen antamiseen paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erotettu saa 30 päivän kuluessa puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Erotetulla
tai eronneella ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.


4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee sihteerin ja varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä rahastonhoitajan ja muita tarpeelliseksi katsottavia toimihenkilöitä
ja toimikuntia, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokoukset voidaan pitää sähköisesti, ajantasaisesti. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii.


5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


7. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus julkaisemalla kutsun yhdistyksen kotisivulla tai tiedotuslehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus

6. Luetaan tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään syys - marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 4 §:n mukaisesti

6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

7. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma

8. Päätetään jäsenmaksuista

9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Kevät- ja syyskokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen päätösvalta kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa mainitaan ja kokous kutsutaan koolle kuten 7 §:ssä mainitaan.


9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä niitä kannattaa. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistöllä ja vahvistettava aikaisintaan kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä ko. tarkoitusta varten kokoon kutsutussa kokouksessa edelleen samanlaisella määräenemmistöllä.

Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliito ry:lle. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä norjalaisten metsäkissojen hyväksi, purkautumisen vahvistaneen kokouksen päätöksen mukaan.


10. Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.